Page 52 - PFV bulletin 2021
P. 52

CHLADICÍ CHLADICÍ ZA¤ÍZENÍ ZA¤ÍZENÍ PRO PRO VINA¤E VINA¤E CHLADICÍ CHLADICÍ ZA¤ÍZENÍ ZA¤ÍZENÍ PRO PRO VINA¤E VINA¤E Jedním z z z z z dÛleÏit˘ch dÛleÏit˘ch faktorÛ faktorÛ ovlivÀující ovlivÀující kvalitu kvalitu vína vína je je rychlé rychlé zchlazení zchlazení mo‰tÛ mo‰tÛ z z z z z z z dÛleÏit˘ch dÛleÏit˘ch faktorÛ faktorÛ ovlivÀující ovlivÀující kvalitu kvalitu vína vína je je rychlé rychlé zchlazení zchlazení mo‰tÛ mo‰tÛ fiízení teploty kva‰ení kva‰ení mo‰tÛ mo‰tÛ mo‰tÛ a a a a a a a a a a a a a a rmutÛ rmutÛ udrÏování udrÏování konstantních konstantních skladovacích skladovacích teplot teplot teplot ploty ploty kva‰ení kva‰ení mo‰tÛ mo‰tÛ a a a a a a a a a a a a a a a a rmutÛ rmutÛ udrÏování udrÏování konstantních konstantních skladovacích skladovacích teplot teplot odstraÀování vinného vinného kamene kamene a a a a a a a a a a a a a a a a také také ohfiev ohfiev u u u u jableãno-mléãné jableãno-mléãné fermentace fermentace ování ování vinného vinného kamene kamene a a a a a a a a a a také také ohfiev ohfiev u u jableãno-mléãné jableãno-mléãné fermentace fermentace Proces ochlazování ochlazování mÛÏe mÛÏe b˘t b˘t fiízen fiízen obsluhou obsluhou nebo nebo automaticky automaticky pfiístroji pfiístroji dle dle zadan˘ch
zadan˘ch
chlazování chlazování mÛÏe mÛÏe b˘t b˘t fiízen fiízen fiízen obsluhou obsluhou nebo nebo automaticky automaticky pfiístroji pfiístroji dle dle dle zadan˘ch
zadan˘ch
parametrÛ pomocí pomocí regulaãního regulaãního systému systému Zafiízení Zafiízení bude bude navrÏeno navrÏeno pfiesnû pfiesnû podle podle Va‰ich
Va‰ich
trÛ trÛ trÛ pomocí pomocí regulaãního regulaãního systému systému Zafiízení Zafiízení bude bude bude navrÏeno navrÏeno pfiesnû pfiesnû podle podle Va‰ich
podmínek a a a a a a a a a a a a a a a a a Vámi zadan˘ch
parametrÛ Jen tak bude bude zaji‰tûn optimální pomûr mezi
ek
ek
ek
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Vávm˘kioznaedmanza˘ficízhenpíarainmvesttriãÛn ímJeinátkalakdbyuadtaekézarjyi‰cthûlonuonpátvimratánlonsítípvolomÏeûnr˘cmhepzriostfiedkÛ zafiízení a a a a a a a a a investiãními náklady a a a a a a a a a také rychlou návratností vloÏen˘ch prostfiedkÛ V˘hodné je je vyuÏití odpadního tepla z chladicích jednotek pro pro ohfiev uÏitkové vody é é je je vyuÏití odpadního tepla z chladicích jednotek pro ohfiev uÏitkové vody NOVATERM CHOCE≈ s r r o o o o Husova 86 565 01 ChoceÀ
NOVATERM CHrOekClEam≈ asN ro ov ov a a a a Therm
tel /fax: 465 471 727 mobil: 602 448 971 e-mail: novaterm@tiscali cz
Husova 86 565 01 ChoceÀ
www novaterm novaterm cz
fax: 465 471 727 mobil: 602 448 971 e-mail: novaterm@tiscali cz
cz
www novaterm cz   50   51   52   53   54